Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

Sklep internetowy La – joie , działający pod adresem www.la-joie.pl, prowadzony jest przez: ELWATER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”), przy ul. Wiązana 20F, 04-680 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000373182, NIP 952-21-01-437, Regon 142718687, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, Tel.: +48 (22) 787 03 20, Fax: (22) 787 03 20.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje Towar zgodnie z Zamówieniem i przekaże go kurierowi do wysłania, na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres.
 2. Dni robocze – dni tygodnia: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, dla złożenia Zamówienia i zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupów w Sklepie (w tym również Konsument).
 4. Konto Klienta – baza, zawierająca m.in. dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień, historię Zamówień, dane dotyczące wpłat oraz informacje o stanie złożonego Zamówienia.
 5. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Potwierdzenie treści Zamówienia – wiadomość e-mail przesłana do Klienta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, która potwierdza dotarcie Zamówienia do Sklepu, nadaje numer złożonemu Zamówieniu, potwierdza treść złożonego Zamówienia i zawarcia umowy kupna-sprzedaży na odległość. Wiadomość ta jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty Klienta zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Towaru.
 7. Sklep / Sklep internetowy www.la-joie.pl – sklep internetowy działający pod adresem http://www.la-joie.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu, a który prowadzony jest przez przedsiębiorcę – Spółkę. Prezentowany na stronie Sklepu internetowego asortyment oraz treść tejże strony internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Sprzedawca / Spółka – spółka działająca pod firmą ELWATER Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku przy ul. Wiązana 20F, 04-680 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000373182, NIP 952-21-01-437, Regon 142718687, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, Tel.: +48 (22) 787 03 20, Fax: (22) 787 03 20.
 9. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Dokonując Zamówienia Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlone komunikaty lub informacje, a także akceptuje niniejszy Regulamin. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy kupna – sprzedaży zamówionego Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny Towarów, uprawnienia Klienta do zgłaszania reklamacji i zasady ich rozpatrywania, uprawienia Klienta do odstąpienia od umowy.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz do składania zamówień, niezbędny jest:

a) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
b) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

 1. Kontakt pomiędzy Sklepem, a Klientem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail (na adres: biuro@elwater.pl), telefonicznie pod nr telefonu: (22) 787 03 20, listownie lub osobiście pod adresem: ELWATER Sp. z o.o., ul. Wiązana 20F, 04-680 Warszawa.

 
I.   PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia przez 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej la-joie.pl. Klient w celu złożenia Zamówienia wypełnia formularz Zamówienia. Sklep realizuje Zamówienia w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8:00 – 16:00.
 2. W formularzu Zamówienia Klient wskazuje 
 3. a) zamawiany Towar oraz jego ilość;
  b) adres na jaki ma być dostarczony Towar lub dane jakie winny się znaleźć na fakturze; adres dostawy i adres wskazany na fakturze nie muszą być takie same;
  c) sposób dostawy („przesyłka kurierska” / odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy”);
  d) sposób płatności („z góry” przelewem elektronicznym lub bankowym / gotówką „przy odbiorze”);
  e) potwierdzenie, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość Potwierdzenie treści Zamówienia (potwierdzającą dotarcie Zamówienia do Sklepu wraz z nadaniem numeru złożonego Zamówienia i potwierdzeniem treści Zamówienia i zawarcia umowy na odległość.)
 5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu Towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia (do chwili odbioru zamówionego Towaru przez Klienta) – co nie wyłącza po tym terminie obowiązywania postanowień Regulaminu dotyczących prawa odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem Towarów odbieranych osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.

 II.  ZMIANA ZAMÓWIENIA

 1. Zmian w Zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania Towaru do Klienta tj. do momentu przekazania go przez Sprzedawcę kurierowi lub do momentu osobistego odbioru Towaru przez Klienta (przy złożeniu Zamówienia z odbiorem osobistym).
 2. Zmian można dokonać kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@elwater.pl, bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie 22 787 03 20.
 3. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z całości Zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy Zamówienia (przy Zamówieniach ze sposobem dostawy za pośrednictwem kuriera), bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, jeżeli zapłata za Towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto bankowe z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany. Po zgłoszeniu zmiany Zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie, za pomocą poczty e-mail potwierdzenie dokonania zgłoszonej zmiany.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi zamówionego Towaru bez wad.
 2. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tymże fakcie oraz zaproponowane mu zostanie anulowanie Zamówienia w całości lub w części (niedostępność częściowa Towaru) lub jeśli będzie to możliwe, możliwość utrzymania Zamówienia jednakże z dłuższym Czasem jego realizacji. W przypadku wyboru przez Klienta anulowania Zamówienia w całości, w przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Towar z góry, zwrot uiszczonych przez Klienta należności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o anulowaniu Zamówienia, na konto bankowe z którego płatność została dokonana. W przypadku wyboru przez Klienta anulowania Zamówienia w części, w przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Towar z góry, zwrot uiszczonych przez Klienta należności, w części odpowiadającej anulowanemu Zamówieniu, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o anulowaniu Zamówienia, na konto bankowe z którego płatność została dokonana, pozostała zaś część Zamówienia zostanie zrealizowana.
 3. W przypadku dostępności Towaru objętego Zamówieniem, Czas realizacji zamówienia, przy Zamówieniu ze sposobem zapłaty „z góry”, wynosi 24 godziny, licząc od momentu dokonania zapłaty przez Klienta tj. od momentu wpłynięcia środków pieniężnych na konto Sprzedawcy. W przypadku Zamówienia ze sposobem płatności „przy odbiorze” czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny od momentu złożenia Zamówienia i wysłania Klientowi wiadomości e-mail z Potwierdzeniem treści Zamówienia.
 4. W przypadku ograniczonej liczby Towarów przeznaczonej do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Paragon lub Faktura VAT zostanie doręczony Klientowi wraz z Towarem.

 
IV.  
CENA TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które to koszty są wyraźnie wskazywane przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia – przy wyborze sposobu dostawy Towaru. Całkowity koszt Zamówienia tj. cena Towaru wraz z kosztami przesyłki, wskazywana jest wyraźnie Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia, a następnie także w e-mailu z Potwierdzeniem treści Zamówienia.
 2. Informacja o cenie podana przy każdym Towarze ma charakter wiążący od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w cenach Towarów znajdujących się w Sklepie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma żadnego wpływu na Zamówienia złożone przed datą zmiany ceny lub wejścia w życie warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i Zamówienia te będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

 
V.  
DOSTAWA I JEJ KOSZTY

 1. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany i określony przez Klienta w Zamówieniu sposób. Dostawa Towarów następuje bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia lub poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Czas dostawy zamówionego Towaru w Polsce, przy sposobie dostawy za pośrednictwem Kuriera wynosi maksymalnie 48 godzin, licząc od dnia nadania przez Sprzedawcę Towaru kurierowi. Całkowity czas realizacji Zamówienia z dostawą za pośrednictwem kuriera, wynosi zatem 72 godziny licząc od momentu dokonania zapłaty przez Klienta tj. od momentu wpłynięcia środków pieniężnych na konto Sprzedawcy (przy zapłacie „z góry”), lub licząc od momentu złożenia Zamówienia i wysłania Klientowi wiadomości e-mail z Potwierdzeniem treści Zamówienia (przy zapłacie „przy odbiorze”).
 3. Koszt dostawy zamówionego Towaru w Polsce, przy sposobie dostawy za pośrednictwem kuriera i sposobie płatności „z góry” –wynosi: 15,01 zł.
 4. Koszt dostawy zamówionego Towaru w Polsce, przy sposobie dostawy za pośrednictwem kuriera i sposobie płatności „przy odbiorze” – wynosi: 22,01 zł.
 5. Przy Zamówieniu o wartości powyżej 200,00 zł dostawa Towaru w Polsce jest bezpłatna.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta w Zamówieniu.
 7. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VI.  FORMA PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary”:
 2. a) płatność „przy odbiorze” Towarów dokonywana gotówką u kuriera lub w siedzibie Sprzedawcy (przy odbiorze osobistym Towaru);
 3. b) płatność „z góry” przelewem elektronicznym lub bankowym dokonywana w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z Potwierdzeniem treści Zamówienia, na rachunek bankowy wskazany w treści wiadomości e-mail;
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za Zamówienie „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych Zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: płatność „z góry” przelewem elektroniczny lub bankowym. Przywrócenie formy dokonania zapłaty “płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego Zamówienia z formą dokonania zapłaty „z góry” przelewem elektronicznym lub bankowym.
 5. Klient nie ma możliwości zapłacenia za część Zamówienia „z góry”, a za część Zamówienia „przy odbiorze”.

VII. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeśli Towar ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada zostanie stwierdzona przez Konsumenta przed upływem dwóch lat od dnia odbioru przez niego Towaru i zgłoszona (reklamacja) Sprzedawcy w terminie roku od dnia stwierdzenia wady. Termin na zgłoszenie reklamacji nie może jednak skończyć się przed upływem dwóch lat od dnia odbioru przez Konsumenta Towaru.
 3. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem terminu przydatności do użycia.
 4. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Towaru i w tym też czasie poinformuje Konsumenta o poczynionych ustaleniach.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy i dostarczyć reklamowany Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany poniżej, wraz z dowodem zakupu Towaru i opisem reklamacji – zgłaszanej wady.

Reklamowany Towar proszę dostarczyć na adres: ELWATER Sp. z o.o., ul. M. Reja 8A, 05-070 Sulejówek, z dopiskiem „Reklamacja: La-joie”.

 1. W przypadku istnienia zgłaszanej wady, a tym samym zasadności reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy (Konsument nie może od umowy odstąpić jeżeli wada jest nieistotna).
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny przez Konsumenta, obniżona cena pozostawać będzie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Koszty wymiany lub naprawy Towaru w ramach reklamacji ponosi Sprzedawca.
 5. W przypadku pozostałych Klientów nieposiadających statusu Konsumenta zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 566 Kodeksu cywilnego i następnych, z wyłączeniem jednak przepisów dot. konsumentów (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 121, z późn. zm).

VIII. PRAWO ODSTĘPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu Towaru Sprzedawcy (który to koszt obciąża Konsumenta). Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Towaru),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie dokumentu dostarczanego wraz z Towarem lub wydrukować wzór znajdujący się pod niniejszym Regulaminem). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W przypadku wysyłania oświadczenia drogą listową, zalecamy – dla celów dowodowych – nadanie oświadczenia listem poleconym, ażeby brak było wątpliwości co do daty nadania oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowa uważana jest za niezawartą.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem jednak ust. 8 poniżej, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (zwrot ten nie obejmuje bezpośredniego kosztu zwrotu Towaru przez Konsumenta do Sprzedawcy, czynionego na skutek odstąpienia od umowy, który to koszt pokrywa Konsument). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na użycie innego sposobu zwrotu.
 5. W przypadku odstąpienia, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku zwrotu Towaru za pomocą poczty lub kuriera, prosimy o opakowanie Towaru, w miarę możliwości w taki sposób, który umożliwi doręczenie Towaru Sprzedawcy w sposób bezpieczny i bez uszkodzeń.

Zwracany Towar prosimy dostarczyć na adres: ELWATER Sp. z o.o., ul. M. Reja 8A, 05-070 Sulejówek, z dopiskiem „Odstąpienie: La-joie”.

 1. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Towar od Konsumenta, wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu Towarów (dokonywanych na podstawie odstąpienia) odesłanych za pobraniem.
 4. Sprzedawca, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, przesyła Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.


IX.  DANE OSOBOWE
1. Klient składając Zamówienie w Sklepie poproszony zostaje o wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie. Nie wyrażenie zgody uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sklep.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie Sklepu chronione są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Klient posiada prawo wglądu do treści swoich danych osobowych jak również do żądania ich uzupełnienia, zmiany oraz ich usunięcia.
4. administratorem danych osobowych jest ELWATER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiązana 20F (tel.: +48 600-016-226),  mail: biuro@elwater.pl.
5. Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
6. danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe.
7. Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, którą zmówiłeś.
8. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa.
9. masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
10. nie przetwarzamy Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 
X.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 121, z późn. zm.), przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1422, z późn. zm).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronach Sklepu tj. od dnia 28.01.2015r. (dotyczy zatem wyłącznie zamówień składanych od tego dnia włącznie).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ELWATER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiązana 20F, 04-680 Warszawa, tel.: +48 600-016-226, email: biuro@elwater.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): …………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………

– Nr zamówienia (nieobowiązkowe): ……………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

……………………………………

– Data:

* niepotrzebne skreślić

G-XSJDNBND7S UA-161811577-1